SCB เตรียมเข้าช่วนธุรกิจ SME

ด้วยยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) ของธนาคาร ธนาคารจึงต้องการสร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าผู้นำเข้าส่งออก ซึ่งมีความกังวลในเรื่องความผันผวนของค่าเงิน และมีการเตรียมพร้อมทั้งทางด้านการให้คำปรึกษาและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับทุก สภาวะเศรษฐกิจ โดย ลูกค้าที่มีความต้องการในบริการดังกล่าว สามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานธุรกิจหรือศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศของ ธนาคารทั่วประเทศ

นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากภาวะอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนในตลาดการเงินของประเทศไทย จึงมีลูกค้าเอสเอ็มอีหลายราย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากจากความไม่แน่นอนของค่าเงินที่เกิดขึ้นในณะนี้ โดยปัจจุบันนี้ ธนาคารมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ โครงการ forward contract ให้กับลูกค้า SME สูงสุด 10 ล้านบาทโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่มีบุคคลค้ำประกัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ทั้งยังเป็นการตอบรับกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ธนาคารพาณิชย์ เตรียมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยบรรเทาความกังวลใจของลูกค้าเอสเอ็มอีที่ อาจเกิดขึ้น โดยธนาคารพร้อมจะให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า SME ของธนาคารอย่างเต็มที่ทั้งในเชิงสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ และบริการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์โครงการ SCB SME Trade โดยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศโดยสามารถให้วงเงินกับ ลูกค้าได้สูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อราย ซึ่งมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วกว่า 7,000 ล้านบาท