กองทุนประกาศปันผล

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน และประธานกรรมการ ในคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้แถลงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงาน 1 ปี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) ในอัตราร้อยละ 6.0 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หรือนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนประเภท ข. ในอัตราร้อยละ 3.0 หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะทำการจ่ายสำหรับงวดครึ่งปีหลังสำหรับนักลงทุนประเภท ก ในอัตราร้อยละ 3.0 หรือ 0.30 บาทต่อหน่วย และสำหรับนักลงทุนประเภท ข ในอัตราร้อยละ 3.0 หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหน่วย เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 เท่ากับ 16,790.77 ล้านบาท เทียบกับในปี 2554 ที่เพิ่มขึ้นเพียง 9,336.95 ล้านบาท โดยกองทุนได้รับผลบวกจากสภาวะตลาดตราสารทุน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย SET Index งวดปี 2555 ปรับเพิ่มขึ้น 35.76% เนื่องจากได้รับผลดีจากการไหลเข้าของเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีอัตราการเติบโตที่ดี อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำทั่วโลก และสภาพคล่องในตลาดที่มีอยู่สูง ในการนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอัตราร้อยละ 6.0 สำหรับนักลงทุนประเภท ก เป็นผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ที่ประมาณร้อยละ 2.92 และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร) ที่ประมาณร้อยละ 2.43

โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 28 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 180,367.01 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของนักลงทุนประเภท ก (นักลงทุนทั่วไป) เท่ากับ 11.0240 บาท กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นซึ่งมีนโยบายการลงทุน ทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ โดยปัจจุบันลงทุนในตราสารแห่งทุนประมาณ 85% และ ตราสารแห่งหนี้ประมาณ 15%