ไทยพาณิชย์ ขยายการลงทุนใน ตปท.

 

 

ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปได้ออกมาตรการ OMT (Outright Monetary Transaction) โดยเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลประเทศที่ประสบปัญหาแบบไม่จำกัด ตลอดจนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายให้ เงินเยนอ่อนค่า และพยายามให้อัตราเงินเฟ้อเข้าสู่ระดับเป้าหมาย อีกทั้งอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่ระดับต่ำมาก ในขณะที่มูลค่าพื้นฐาน Forward P/E ของตลาดหุ้นทั่วโลกยังน่าสนใจ ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักลงทุนหันมาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น

การกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากมองภาพรวมการลงทุน ในปี 2556 น่าจะเป็นปีที่ดีมากสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น สภาพคล่องทั่วโลกอยู่ในระดับสูง จากการดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของ ธนาคารกลางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกาศมาตรการ QE (Quantitative Easing) เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มวงเงินเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ Mortgage-backed securities รวมกันกว่าเดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์

สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน VERITAS GLOBAL FOCUS ชนิดหน่วยลงทุน “A Share Class” ซึ่งลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) อยู่ภายใต้ UCITS (มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุนข้ามประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป : Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities) ซึ่งบริหารจัดการโดย Veritas Asset Management มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทคุณภาพชั้นนำที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก และมีรูปแบบการบริหารจัดการการลงทุนแบบเน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น รายตัว (Value style) เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ซึ่งหุ้นแบบ Value มักให้ผลตอบแทนที่ดีภายใต้วัฏจักรเศรษฐกิจที่พ้นจากสภาวะถดถอยเริ่มฟื้นตัว คล้ายกับสภาพตลาดในปัจจุบัน

ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ จะลงทุนในกองทุนดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุล เงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ